Klauzula informacyjna

dot. danych osobowych osób korzystających z Infolinii 801 802 502

Zasady przetwarzania danych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice, KRS 0000007441 („JTI” lub „Administrator”). JTI przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez JTI jest możliwy pod adresem iod@jti.com
  3. Infolinia służy umożliwieniu Państwu kontaktu z JTI we wszelkich sprawach związanych z produktami JTI oraz  działalnością spółki w zakresie sprzedaży tych produktów.
  4. Państwa dane osobowe zebrane podczas rozmowy z konsultantami Infolinii będą przetwarzane w celu realizacji Państwa żądań lub odpowiedzi na Państwa pytania. Podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora polegający na rozpatrywaniu zgłoszeń lub odpowiedzi na pytania dotyczące produktów Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W sytuacji, gdy konsument przekazuje informacje na temat palenia wyrobów tytoniowych, podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia nam rozpatrzenia Państwa żądań.
  6. Państwa dane osobowe, które uzyskaliśmy w związku z Państwa żądaniem lub roszczeniem wobec JTI, przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, będziemy przechowywać przez okres 12 miesięcy od zakończenia sprawy.
  7. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym JTI powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu obsługi i utrzymywania Infolinii, podmioty którym JTI zleciła prowadzenie obsługi konsumentów i partnerów biznesowych JTI, pracownicy i współpracownicy JTI lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi i realizacji Państwa żądań lub pytań.
  9. Państwa dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.